best free website templates

SIA „SIGMA ELEKTRO” ir definējusi savu kvalitātes politiku, kuru ievēros, lai ilgtermiņā sekmīgi darbotos elektroietaišu projektēšanas, montāžas, remonta un ekspluatācijas nozarē konkurences apstākļos:
• Mēs precīzi izzināsim savu klientu prasības, lai saprastu kā tās pareizi izpildīt.
• Mēs analizēsim saistošās normatīvās (ar likumu noteikto, standartu) prasības, lai efektīvāk izpildītu to prasības.
• Mūsu darbinieki nodrošina mūsu konkurētspēju, tāpēc mēs sekmēsim komandu darbu un veiksim darbinieku apmācību un trenēšanu.
• Mēs meklēsim tehnoloģijas, kas palīdzēs mums paaugstināt efektivitāti un samazināt zudumus.
• Mēs samazināsim savu kļūdu iziešanu ārpus uzņēmuma.
• Un nepārtraukti uzlabosim savu kvalitātes vadības sistēmu. 

SIA „SIGMA ELEKTRO” ir definējusi savu vides politiku, kuru ievēros, veicot elektroietaišu projektēšanu, montāžu, remontu un ekspluatāciju.
Lai uzlabotu savu izpildījumu attiecībā uz vidi, mēs:
• apzināsim, analizēsim un ievērosim, vides normatīvos aktus un citu ieinteresēto pušu un mūsu līgumu prasības,
• nepārtraukti veiksim uzlabojumus, lai samazinātu savas darbības ietekmi uz vidi, cik atļaus mūsu finansiālie, tehniskie un pilnvaru resursi;
• apmācīsim un iesaistīsim darbiniekus vides pārvaldībā, nodrošinot nepārtrauktu vides vadības sistēmas pilnveidošanu,
• pilnveidosim un veiksim energoefektivitātes uzlabošanu. 

SIA „Sigma Elektro” apņemas nepārtraukti uzlabot un pilnveidot savu darbību, respektējot veselības aizsardzības, darba aizsardzības prasības, nodrošinot darbiniekus, līgumslēdzējus un sabiedrību ar veselībai nekaitīgām un drošām darba vietām, brīvas no iespējamiem riskiem, kas var radīt traumas, saslimšanas vai bojā eju.
SIA „Sigma Elektro” apņemas:
1. Vadīt visas darbības atbilstoši esošajai likumdošanai veselības aizsardzības, darba aizsardzības un vides aizsardzības jomās.
2. Izmantot atbilstošus standartus, ja nav izstrādāti attiecīgi likumdošanas akti, vai tie ir nepietiekam, lai aizsargātu vidi un personālu.
3. Izmantot darbinieku konsultācijās un līdzdalību arodveselības un darba drošības jautājumos.
4. Veikt darbinieku apmācību par cilvēku, vides un psiholoģisko resursu aizsardzības nepieciešamību.
5. Sagatavojot darba aizsardzības dokumentāciju, lai būtu redzami veselības aizsardzības, darba aizsardzības un vides aizsardzības novērtējumi.
6. Veicināt savlaicīgu informācijas apmaiņu starp darbiniekiem un vadītajiem par atklātajām veselības aizsardzības, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasību atkāpēm.
7. Nodrošināt šīs politikas kopijas pieejamību visam personālsastāvam un apakšuzņēmumiem.
8. Veicināt darbinieku izpratni par to, ka jebkurš veselības aizsardzības, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasību pārkāpumus var tikt saistīts ar uzņēmumu darbību.
9. Brīdināt visus darbiniekus, ka jebkurš šīs politikas pārkāpums tiks identificēts vai vainīgais tiks disciplināri sodīts. 

Mobirise
Adrese

Virkas iela 17, Kuldīga,
LV-3301 

Kontakti

E-pasts: sigmaelektro@apollo.lv 
Birojs: +371 63322331                    
Veikals: +371 26413210